Juridische kennisgeving

Algemene bepalingen voor het bekijken van de website

De toegang tot en het bekijken van deze website impliceert de volledige aanvaarding door de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, die door Zambon naar eigen goeddunken en te allen tijde kunnen worden aangepast. Deze website wordt beheerd door Zambon Company S.p.A. Via Lillo Del Duca, 10 - 20091 Bresso, namens zichzelf en namens de andere ondernemingen van de Zambon-groep.

Algemene voorwaarden

De informatie op deze website wordt uitsluitend gebruikt voor de voorstelling van Zambon en zijn producten en kan regelmatig door Zambon worden bijgewerkt. Niettegenstaande verstrekt Zambon geen garanties over de volledigheid en de voortdurende actualisering van dergelijke informatie. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle informatie op de website te verifiëren.

Informatie over de behandelingsgebieden waarin Zambon actief is, mag op geen enkele wijze als medisch advies worden beschouwd. De gebruiker wordt ten sterkste aangeraden  medisch advies van een arts in te winnen om een diagnose te stellen en de passende behandelingen vast te stellen. 

Zambon behoudt zich het recht voor om elementen van de website te allen tijde en zonder enige aansprakelijkheid te onderbreken of op te schorten, ongeacht of dit het gevolg is van handelingen of nalatigheid van Zambon of van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website is volledig en uitsluitend eigendom van Zambon en elk gebruik ervan voor andere doeleinden dan louter persoonlijke raadpleging kan overeenkomstig de wet door Zambon onderworpen worden aan vervolging.

In het bijzonder zijn alle productnamen op de website die met hoofdletters worden gespeld of op een andere manier worden benadrukt, handelsmerken van Zambon en/of haar dochterondernemingen. Elk gebruik zonder schriftelijke toestemming van Zambon kan overeenkomstig de wet door Zambon vervolgd worden.

Privacywaarborg en het gebruik van persoonsgegevens

Privacybeleid van Zambon 

Gebruik van de website door minderjarigen

De websites van Zambon zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik en raadpleging door volwassenen. Vragen van minderjarigen worden niet in aanmerking genomen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiend uit of op andere wijze verband houdend met deze Gebruiksvoorwaarden worden beslecht door de Rechtbank van Milaan en zijn onderworpen aan het Italiaanse recht en het internationale privaatrecht, in het bijzonder aan het Haagse Verdrag van 1 juli 1964 houdende een eenvormige wet inzake de internationale verkoop van roerende lichamelijke zaken en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980.